Kinderen van 0-4 jaar mogen naar de opvang:

 • met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • als ze af en toe hoesten,
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

Maar verder blijven ze zoveel mogelijk thuis (bijvoorbeeld niet op bezoek bij anderen). Ook moeten zij thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.

Kinderen van 4-12 jaar (primair onderwijs, noodopvang BSO, gastouderopvang) mogen met klachten passend bij COVID-19 niet naar school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis. Uitgezonderd zijn kinderen die:

 • Af en toe hoesten;
 • Bekende chronische luchtwegklachten hebben;
 • Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

Deze kinderen mogen wel naar school en de voorschoolse- en buitenschoolse opvang, tenzij de klachten verergeren of nieuwe klachten passend bij COVID-19 ontstaan.

In de volgende situaties blijven kinderen ook thuis:

 • Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is
 • Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
 • Kinderen met een huisgenoot met COVID-19.

Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Uw kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent, houd uw kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.

Bij twijfel/vermoeden van de pedagogisch medewerker tijdens de opvang zal u worden gebeld.

Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen.

Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.

Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.

Beperk het contact tussen kinderen en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan:

 • Spreiding in haal- en brengmomenten
 • In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen
 • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten
 • Kinderen bij de deur laten ophalen
 • Let op dat ouders (buiten) niet bij elkaar clusteren

Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar gastouder kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de gastouder het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd.

De veelgestelde vragen zijn algemeen beantwoord. Raadpleegt u altijd het locatiespecifieke protocol heropening van uw gastouder om volledig geïnformeerd te zijn.

Werken in de kinderopvang (als bijvoorbeeld beroepskracht of gastouder) valt onder één van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:

 • Personeel/gastouders met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis en worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij weer aan het werk.
 • Personeelsleden/gastouders worden getest conform de zorgaanpak.
 • Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: wanneer een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius heeft, kan er geen (nood)opvang worden geboden.
 • Personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst[1]), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
 • Personeelsleden/gastouders met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar
 • Personeelsleden die zwanger zijn werken vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) niet meer op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. Wij gaan hierover in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar.
 • Gastouders die zwanger zijn vangen vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) geen kinderen meer op.

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen

De veelgestelde vragen zijn algemeen beantwoord. Raadpleegt u altijd het locatiespecifieke protocol heropening van uw gastouder om volledig geïnformeerd te zijn.

In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk. Tussen gastouders en ouders moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. Wij passen zo nodig en waar mogelijk de beschikbare ruimtes op de locatie hierop aan. Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht. Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld. De gastouder organiseert de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Denk hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes en het maken van afspraken met ouders over breng- en haaltijden om piekmomenten te voorkomen.

In het protocol dat u heeft ontvangen van uw gastouder of nanny staat specifieke informatie voor uw gastouderopvang.

Samengevat:

 • Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
 • Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden
 • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
 • Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
 • We dragen er zorg voor dat er melding wordt gedaan bij de GGD indien we meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben
 • Als kinderen klachten ontwikkelen gedurende de dag gaan deze direct naar huis

De veelgestelde vragen zijn algemeen beantwoord. Raadpleegt u altijd het locatiespecifieke protocol heropening van uw gastouder om volledig geïnformeerd te zijn.

Wij vinden het prettig als u met een klacht bij ons komt. Wij willen er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn maar mocht u dat anders ervaren dan horen we dat graag. Indien u desondanks nog niet tevreden bent dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij een externe klachtencommissie. Die zullen uw klacht in behandeling nemen en indien nodig een uitspraak doen. De volledige klachtenprocedure vind u in het Welkom-Boek (ook digitaal beschikbaar voor vraagouders en gastouders via het urenregistratiesysteem).

Soms bestaat er onduidelijkheid over de uren waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Wanneer de plek niet beschikbaar is, omdat de opvang dicht is of omdat de gastouder niet aanwezig is, is er geen sprake van opvanguren. Die uren komen dan ook niet aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Onder de regeling dienstverlening aan huis moet de vraagouder extra kosten betalen, onder andere vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte. Er kunnen over deze kosten ook geen uren worden opgegeven aan de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.
Wanneer er afgeweken wordt van de uren die zijn afgesproken tussen gastouder en vraagouder, is er wel recht op kinderopvangtoeslag voor deze uren.

Als gastouder bent u werkzaam als zelfstandig ondernemer. U heeft daarom recht op een zwangerschapsverlof uitkering van de overheid. Klik hier voor meer informatie.

Wie als gastouder bij de ouders in huis werkt kan gebruik maken van de Regeling dienstverlening aan huis en werkt dan als een werknemer voor een opdrachtgever. Deze opdrachtgever is de werkgever van de werknemer. Dit betekent onder andere dat sprake moet zijn van een gezagsverhouding. De werkgever geeft aan welk werk u als werknemer moet doen. Werken als een werknemer volgens deze regeling houdt verder het volgende in:

 • U heeft recht op loon. Dit moet u vooraf afspreken en bedraagt per uur minimaal het wettelijk minimum loon.
 • U heeft recht op een vakantietoeslag van 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn of worden verrekend in de afgesproken uurprijs.
 • U heeft recht op (doorbetaalde) vakantie. Wie bijvoorbeeld 2 uur per week werkt, heeft na 1 jaar recht op 4 maal 2 uur vakantie.
 • U heeft recht op maximaal 6 weken loondoorbetaling bij ziekte. Dit ziekengeld is minstens 70% van het minimumloon dat voor u geldt.
 • U kunt verlof krijgen volgens de Wet arbeid en zorg.
 • U heeft te maken met een werkgever in de zin van de Arbowet, die dus moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Wie werkt volgens de Regeling dienstverlening aan huis is geen gewone werknemer. Zo wordt er door de werkgever geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen afgedragen. U bent dus niet verzekerd voor de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW ).U heeft dus ook geen recht op deze uitkeringen. Wel kunt u zich vrijwillig verzekeren. Ook gelden de volgende regels:

 • U mag maximaal 3 dagen per week voor 1 opdrachtgever werken. U mag wel voor meer dan 1 opdrachtgever werken, zolang u maar bij elke opdrachtgever aan de voorwaarden voldoet;
 • U moet zelf aangifte van de inkomsten doen bij de Belastingdienst;
 • U kunt zonder ontslagvergunning worden ontslagen.

Ja, dat is verplicht. Elke stagiaire moet een geldige VOG hebben op het moment dat de stage aanvangt. De VOG mag dan maximaal twee maanden oud zijn. Als de VOG door de school is aangevraagd, blijft de VOG geldig gedurende de hele schoolloopbaan en kan deze worden meegenomen naar volgende stages. Ben je stagiaire maar nog onder de 18 jaar? Dan moeten je ouders ook meetekenen op het aanvraagformulier voor de VOG.

Op de verplichte VOG is 1 uitzondering: voor maatschappelijke stages en snuffelstages van minder dan 60 uur per jaar is de VOG niet verplicht.

Gelukkig is de inschrijving van gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang in de meeste gemeenten in Nederland kosteloos. Een aantal gemeenten vraagt echter legeskosten voor de eerste inschrijving van een gastouder op een adres in de betreffende gemeente. U kunt bij ons navragen hoe dat in uw gemeente is geregeld. Als uw gemeente legeskosten heft dan berekenen wij die in principe door aan de gastouder. De gastouder kan deze kosten aftrekken van de belasting zodra ze aan het werk is.

Elke gastouder moet een geldige VOG in haar bezit hebben. Indien de opvang bij de gastouder in huis plaatsvindt moet ook van alle volwassen huisgenoten een VOG aanwezig zijn. Welkom-Kind bewaard een kopie van alle VOG’s in de administratie. Om een VOG te verkrijgen kun je een verzoek bij ons indienen. Wij bereiden dan de aanvraag voor en daarna ontvang je van de Dienst Justis een email aan de hand waarvan je de VOG via internet kunt aanvragen.

Zelf heb je daarvoor je BSN nummer, DigiD inloggegevens en een rekening bij een bank die iDeal ondersteund (dat zijn de meeste banken in Nederland). De kosten voor een digitale aanvraag bedragen € 24,55 per VOG. Dat is € 5 goedkoper dan een aanvraag op papier en het scheelt een bezoekje aan het gemeentehuis.

Als je liever de VOG aanvraagt op papier dan kan dat natuurlijk ook. Je ontvangt dan van Welkom-Kind een ingevuld en ondertekend formulier per post of per email. Daarna moet het worden ingeleverd bij de gemeente waar je staat ingeschreven. De persoon die de VOG aanvraagt, moet het formulier persoonlijk bij de gemeente inleveren en een legitimatiebewijs kunnen tonen. Een VOG kost € 30,05.

Je kunt als gastouder de kosten voor het aanvragen van een VOG aftrekken van de belasting. Een VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment dat de gastouderregistratie in het Landelijk Register wordt aangevraagd.

Een vraagouder heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag, als de gastouder staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Het kan voorkomen dat de reguliere gastouder ziek is of door andere omstandigheden tijdelijk niet kan werken. Slechts in deze beperkte periode kan de opvang worden overgenomen door een invalgastouder. De invalgastouder kan geregistreerd zijn, maar dit hoeft niet. In ieder geval moet de invalgastouder voldoen aan de opleidingseisen voor gastouders en beschikken over een VOG en ingeschreven staan bij Welkom-Kind. Indien een gastouder langere tijd vervangen moet worden, bijvoorbeeld in het geval van zwangerschapsverlof, dan zoekt Welkom-Kind naar een andere gastouder die de opvang in die periode kan overnemen. Dan is er geen sprake van een invalgastouder, maar van een tijdelijke overeenkomst met een andere (geregistreerde) gastouder.

De vergoeding voor de kosten van kinderopvang veranderen jaarlijks. Indien u wilt berekenen waar u recht op hebt klikt u hier. Welkom-Kind kan voor u ook een prognoseberekening voor u maken, neem dan even contact met ons op.

Het aantal uren kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, bedraagt voor ieder kind niet meer dan: 230 uren per kalendermaand en 140 procent van het aantal gewerkte uren, waarbij reistijd niet wordt aangemerkt als gewerkte uren voor dagopvang. Voor buitenschoolse opvang 70 procent van het aantal gewerkte uren, waarbij reistijd niet wordt aangemerkt als gewerkte uren.

Voor het aantal uren dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, wordt uitgegaan van het aantal uren van de ouder of partner die in dat berekeningsjaar het minste uren heeft gewerkt.

Aan het ontvangen van kinderopvangtoeslag zijn voorwaarden verbonden. In elk geval moeten uw gastouder en uw gastouderbureau geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang. Welkom-Kind Harderwijk e.o. staat geregistreerd in het register onder nummer: 283501844. Alle gastouders die via ons werkzaam zijn hebben ook een registratie ontvangen. Daarnaast is het recht op kinderopvangtoeslag afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Wij werken in principe alleen in Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde, Nunspeet en Nijkerk. Dat wil zeggen dat wij alleen in die regio actief zoeken naar gastouders. Indien u buiten die regio woont en zelf een gastouder heeft dan is het in principe mogelijk om u samen met uw gastouder bij ons aan te sluiten. Neemt u dan even contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Indien u woont in een regio van een andere Welkom-Kind vestiging verwijzen wij u uiteraard door naar die vestiging.

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Gastouderopvang is een kwestie van vraag en aanbod. Zoekt u opvang die wij direct bij een van onze bestaande gastouders kunnen onderbrengen dan kan het binnen twee weken geregeld zijn. Hebben wij een geschikte gastouder gevonden die nog opgeleid moet worden dan kan het 3-4 maanden duren alvorens de opvang formeel kan starten. In alle gevallen geldt dat het verstandig is om zo vroeg mogelijk uw verzoek bij ons neer te leggen. Dat is overigens geheel vrijblijvend en daar zijn geen kosten aan verbonden. U bent als ouders pas opstartkosten verschuldigd als wij een gastouder voor u hebben gevonden die aan uw wensen voldoet en daar beslist u natuurlijk zelf over.

Een thuiscrèche is gastouderopvang bij een gastouder in huis die voldoet aan extra eisen. Dit gaat om gastouders die o.a. tenminste 6 dagdelen kinderopvang bieden, meerdere kinderen uit tenminste 3 gezinnen in de opvang hebben, tenminste 1 jaar via Welkom-Kind werkzaam zijn en in die periode hebben laten zien dat zij met plezier en overtuiging kwalitatief goede opvang leveren.